Thursday, 22. March 2018, Poland, Konferencja Świat islamu / The World of Islam Conference

from 22. March 2018 - 10:00
till 23. March 2018 - 15:30
23 people attending
Event description
[English version below]

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych”

Zaplanowana jako wspólna inicjatywa jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta oraz Pracowni Języka i Kultury Arabskiej, a także organizacji studencko-doktoranckich: Koła Naukowego Spraw Zagranicznych oraz Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra” międzynarodowa konferencja poświęcona będzie arabistycznym i politologicznym perspektywom badań nad światem islamu. Podczas obrad naszego naukowego spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z historycznymi, politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i społecznymi aspektami naukowych rozważań nad światem muzułmańskim – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze.

Zauważając gwałtowny wzrost z jednej strony potrzeby prowadzenia ożywionego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, z drugiej zaś – niejako wychodzące jej naprzeciw – zwiększenie liczby konferencji i sympozjów umożliwiających naukowcom wymianę poglądów na temat zagadnień związanych z głównymi problemami współczesnego świata islamu, organizatorzy toruńskiej konferencji postanowili zaprosić do udziału w dyskusji nad wskazaną wyżej problematyką także młodych adeptów polskiej nauki. Organizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych” jest nie tylko próbą zainicjowania naukowej debaty, ale także okazją do zaprezentowania wyników badań młodych naukowców oraz integracji środowiska studencko-doktoranckiego zajmującego się szeroko pojętym światem islamu. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce konferencji:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń


Show me more
Termin zgłoszenia:
Udział w konferencji należy zgłosić poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 15 stycznia 2018 roku. Formularz dostępny jest pod adresem:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie informacji zwrotnej o włączeniu do grona referentów (31 stycznia 2018 r.), a następnie dokonanie opłaty konferencyjnej
w wysokości 100 PLN. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 15 lutego 2018 roku na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: islam2018, imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje:
 materiały konferencyjne
 2 obiady, przerwy kawowe
 publikację w recenzowanym tomie
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu (organizatorzy służą pomocą przy znalezieniu miejsca zakwaterowania).

Języki konferencji:
polski, angielski, rosyjski

Forma publikacji:
Monograficzna praca zbiorowa pod redakcją dr. hab. Pawła Hanczewskiego i dr Magdaleny Lewickiej

Termin złożenia tekstów:
30 lipca 2018 r.

Organizatorzy:
Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Koło Naukowe Spraw Zagranicznych UMK, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Paweł Hanczewski – kierownik naukowy konferencji
dr Magdalena Lewicka – kierownik naukowy konferencji
mgr Michał Dahl – sekretarz, Prezes Koła Naukowego Spraw Zagranicznych UMK
Sara Lewicka – Prezes Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra”

Informacje o patronach honorowych i naukowych zostaną podane do dn. 25 listopada 2017 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

.........................................................................................
I International Conference on „The Islamic World in Research Perspectives of Arabic Studies and Political Science”

Planned as a joint initiative of the units of the Nicolaus Copernicus University in Torun: Jean Monnet European Studies Centre and Arabic Language and Culture Centre, as well as student organizations: Foreign Affairs Research Club and Arabic Students Club „Zahra as-Sahra” the international conference will focus on Arabic studies and political science perspectives on the research about the Islamic world. The Conference will address issues related to the historical, political, economic, cultural and social aspects of the academic interests about the Muslim world – from Marocco to South-East Asia, including Muslims in diaspora.

Noticing the need for developing an intercultural and interreligious dialogue, and being aware of a growing number of conferences and symposia that enable scientists to exchange views on issues related to the main problems of the modern world of Islam, the organizers of the Conference in Toruń decided to invite young scholars to actively engage in discussions about the abovementioned problems. Planning the I International Conference on „The Islamic World in Research Perspectives of Arabic Studies and Political Science” is not only an attempt to initiate an academic debate, but also an opportunity to present the results of the young scientists’ research and to integrate the community of young scholars that deals with the world of Islam. Conference has an interdisciplinary character, all researchers representing different fields and disciplines are invited to participate in the initiative.

INFORMATION
Conference venue:
Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University in Torun
Collegium Maius
Fosa Staromiejska Street 3
87-100 Torun

Applying for the Conference:
An application form should be filled online until January 15, 2018. Link to the form:
To participate in the conference it is necessary
to obtain feedback on the inclusion to the group of speakers (January 31, 2018) and pay
a conference fee of 25 EURO. The fee must be paid until February 15, 2018 to the bank account:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
SWIFT: BIG B PL PW
IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
typing in the title transfer „Islam2018”, followed by the name and last name
of the participant.

The conference fee includes:
 conference materials
 2 dinners, coffee breaks
 article publication
The conference fee does not include the cost of travel and accommodation (organizers provide assistance in finding accommodation).

Conference languages:
Polish, English, Russian

Publication form:
monographic collective work edited by Prof. Paweł Hanczewski and Dr. Magdalena Lewicka

The deadline for submitting texts:
July 30, 2018

Organizers:
Jean Monnet European Studies Centre, Faculty of Political Science and International Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun
Arabic Language And Culture Centre, Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University in Torun
Foreign Affairs Research Club, Faculty of Political Science and International Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun
Arabic Students Club „Zahra as-Sahra”, Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University in Torun

Information about Honorary Patronage over the conference will be posted until November 25, 2017.

In case of any questions or concerns please contact us at:

We are looking forward to seeing you in Toruń!
Mutirão para procurar a paciência que eu perdi

Mutirão para procurar a paciência que eu perdi

Saturday 03. March 2018
9525 shares
Mutirão pra saber pq a gnt nem ficou

Mutirão pra saber pq a gnt nem ficou

Thursday 01. March 2018
3610 shares
EDC México 2018
Saturday 24. February 2018
3335 shares
Firmas para traer a Dino Spumoni al Festival de Viña.
Wednesday 28. February 2018
1241 shares
Workshop: Aulas de Vingança com Emily Thorne
Wednesday 28. February 2018
158 shares
Lollapalooza Chile 2018
Friday 16. March 2018
9105 shares
BRASIL EM  LUTO
Thursday 22. March 2018
8577 shares
Ed Sheeran • Melbourne • ÷ World Tour
Friday 09. March 2018
7896 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now