Saturday, 14. January 2017, Bangkok, Elephant In The Room :Exhibition By Xekxun

from 14. January 2017 - 17:00
till 27. January 2017 - 21:00
Bangkok
ThailandBangkok195 Surawong Road10500
Show map
38 people attending
Event description
มนุษย์ในสังคมส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและละเลยการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความสุขที่แท้จริง แต่กลับสร้างค่านิยมที่ให้ค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยการพัฒนาวัตถุสิ่งของ รูปลักษณ์ เทคโนโลยี ฐานะทางเศรษฐกิจหรือเกียรติยศตำแหน่งหน้าตาทางสังคม จึงทำให้มนุษย์หลายคนถึงพร้อมด้วยโลกีย์ทรัพย์แต่ขาดความสุขในชีวิตส่วนตัว การเข้าไปศึกษาเรียนรู้จิตใจจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นที่จะนำไปสู่การยอมรับ การปรับตัว และการพัฒนาตนเองเพื่อให้ชีวิตเกิดความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ
ชื่อนิทรรศการ Iceberg In The Room แปลงมาจากคำว่า Elephant In The room ซึ่งเป็นคำอุปมาในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่า “ปัญหาหรือข้อเท็จจริงเรื่องใหญ่ที่มีอยู่ แต่ทุกคนพยายามทำลืมไม่พูดถึงมัน ทั้งๆที่ปัญหานั้นก็ยังคงอยู่” ในทางจิตวิทยาได้แบ่งจิตใจของมนุษย์ออกเป็น 3 ส่วน คือ
1.จิตสำนึก ( Conscious ) คือ ภาวะที่รู้ตัว
2.จิตก่อนสำนึก ( Preconscious ) คือ ภาวะที่มนุษย์ระลึกถึงได้
3.จิตไร้สำนึก ( Unconscious ) คือ ภาวะที่ไม่รู้ตัวระลึกถึงไม่ได้ และยังเป็นพลังสำคัญต่อการจูงใจพฤติกรรมและสุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน
ทั้ง 3 ส่วนนี้ก็เปรียบได้กับก้อนน้ำแข็ง ( Iceberg ) ที่ลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรขั้วโลก มีเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่โผล่มาให้เห็น ส่วนที่เหลืออีก 90 เปอร์เซ็นต์ จมลึกอยู่ใต้สมุทร
มนุษย์ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กอันบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา มาก่อนทั้งนั้น แต่ละคนก็พานพบประสบการณ์ทั้งในด้านที่ดีและด้านที่เลวร้ายมาทั้งนั้นต่างกันแค่เรื่องราว สิ่งที่ผ่านและพานพบเหล่านั้นจะไม่มีวันเลือนหายไปจากจิตใจ แต่จะตกตะกอนทับทมกันอยู่ในจิตไร้สำนึกก่อเกิดให้กลายเป็นพฤติกรรม ของแต่ละปัจเจคบุคคล การลดพฤติกรรมต่อต้าน ยอมรับกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ศึกษาเรียนรู้จากมัน ค่อยๆระบายมันออกมาสู่ภาวะของจิตสำนึก โดยวิธีการสร้างสรรค์ จึงเป็นการดีกว่าที่เราจะเก็บสะสมปล่อยให้มันตกตะกอนทับทมกันไปเรื่อยๆ จนวันใดวันหนึ่งเกิดการเอ่อล้น ระเบิดออกมา ส่งผลให้ไปสู่การประหัตประหารทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นได้
นิทรรศการ Iceberg In The Room นี้จึงเป็นการระบายออกของความรู้สึกอย่างอิสระเสรี เพื่อให้มนุษย์ได้ระบายออกทางความคิด ความต้องการ ความคับข้องใจ ความกระวนกระวายใจ หรือปัญหาขัดแย้งภายในใจต่างๆได้อย่างอิสระ เพื่อให้เราได้เรียนรู้ พัฒนา และปลดปล่อยความตึงเครียดที่ถูกกดดันเอาไว้ออกมา เมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อาการทางจิตเราก็สามารถดีขึ้นได้
We tend to overlook the importance and value of true happiness, yet we are more inclined to focus our values by developing materialistic or technological, economical or social advances. This makes some people become materialistically satisfied, but lacking in personal happiness. To examine internally at ourselves is the most spiritually fundamental path towards self-acceptance, adaptation and self-development that can lead to the equilibrium between the physical and the spiritual.

The exhibition Elephant in the room is an English expression that means “to ignore or to leave an obvious problem unaddressed”. In psychology, the human mind can be divided into three parts that are:

1. The conscious mind
2. The preconscious mind
3. The unconscious mind

Show me more

These are powerful keys to influencing the daily activities and to maintaining the health of the mind. These three factors are like the tip of the iceberg, and we are only seeing the tiny 10 percent of their capabilities.

Every adult was once an innocent child. We have all encountered both good and bad experiences, and they may never be erased from who we are. These experiences are accumulated and crystallised at the unconscious mind, morphing into our personality and individuality.

By lowering our resistance and embracing the past, learning from what had happened, the experiences could be released into the conscience through creativity. Perhaps this would be better than to bottle them up until they explode, causing resentment or negativities upon oneself and others.

The exhibition Elephant in the room is a way for the artist to freely express his conscious and unconscious mind, so to encourage others to release themselves through creativity, frustrations, anxieties or any internal conflicts; to embrace and move on from the past that is holding us back, so we may move forward with a freed mind.

Monday, 30. December 2069, Izmir, Büyük kapışma Vol.ÜST & Dog.CAR

from 30. December 2069 - 15:00
Show map
9 people attending
Event description
Büyük maç
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now