Tuesday, 01. August 2017, Biała Podlaska, Obóz sportowo-taneczny YulDance Summer Intensive 2017

from 01. August 2017 - 8:00
till 12. August 2017 - 11:00
Biała Podlaska
PolandBiała PodlaskaAkademicka 221-500
Show map
32 people attending
Event description
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW TAŃCA NA OBÓZ LETNI Z YULDANCE!

To już kolejny rok i kolejna dawka zajęć tanecznych, ćwiczeń wzmacniających różne grupy mięśniowe, poza tym oferujemy zajęcia rozciągające i wyciszające umysł oraz wiele ciekawych dodatkowych atrakcji!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DATA: 1-12 sierpnia 2017r.

MIEJSCE: AWF w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2

KOSZT: 2260 zł

☛ I RATA - 400 zł - do końca marca (na konto*)
☛ II RATA - 400 zł - do końca kwietnia (na konto)
☛ III RATA - 400 zł - do końca maja (na konto)

Show me more
☛ IV RATA - 400 zł - do końca czerwca (na konto)
☛ V RATA - 660 zł - do autokaru w dniu wyjazdu w gotówce

* numer konta, na które należy przelać pieniądze: 66 1140 2004 0000 3102 4554 8418

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I N S T R U K T O R Z Y :

Wkrótce podamy kompletne informacje, natomiast na dzień dzisiejszy wiemy, że będą z nami:

Tina Papazyan
Włodek Kołobycz
Brian Poniatowski
Ada Patłaszyńska
Adam Beta
Darek Bujnowski
Jakub Piotrowicz
Mirek Woźniak
Adam Papazyan
Wiktoria Żarnecka
Łukasz Denkiewicz
Nikola Zientarska

Z nami będziecie mogli szkolić się w takich stylach, jak: jazz, broadway jazz, lyrical jazz, modern, contemporary, hip hop, new style, improvisation, balet, akrobatyka, yoga.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W CENIE OBOZU GWARANTUJEMY:

✔ ubezpieczenie
✔ autokar
✔ posiłki - śniadania, obiady, kolacje
✔ klimatyzowane sale taneczne
✔ profesjonalną salę akrobatyczną z pełnym wyposażeniem
✔ basen i saunę
✔ siłownię

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZGŁOSZENIA NA OBÓZ prosimy kierować na maila YULDANCE@YULDANCE.COM, gdzie zostanie podana niezbędna informacja dotycznąca ubezpieczenia.
W mailu prosimy podać:
- imię i nazwisko uczestnika
- datę urodzenia
- pesel
- adres zamieszkania i kod pocztowy

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW OGRANICZONA.
GWARANCJĄ REZERWACJI MIEJSCA JEST WPŁATA PIERWSZEJ RATY.

Wszelkie pytania prosimy kierować na maila lub telefonicznie.

e-mail: yuldance@yuldance.com
telefon: 508 389 893

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DO ZOBACZENIA!

Friday, 31. March 2017, Wroclaw, SURVIVAL 15 / Konkurs na realizacje artystyczne

from 31. March 2017 - 14:00
till 14. April 2017 - 14:00
Wroclaw
PolandWroclawFryderyka Joliot-Curie 1452-007
Show map
11 people attending
Event description
[please scroll down for English version]

15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL
hasło: "Rozwarstwienie"
audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 52‒007 Wrocław

KONKURS - DEADLINE: 14 kwietnia 2017

Po raz 15. odbędzie się we Wrocławiu Przegląd Sztuki SURVIVAL – jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. Fundacja Art Transparent zaprasza artystów wszystkich dyscyplin sztuk wizualnych do udziału w konkursie na realizacje artystyczne do 15. edycji Przeglądu.

Tegoroczna edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w modernistycznym budynku dawnego audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, nieczynnym od 2007 roku.
Hasłem tegorocznej edycji będzie "Rozwarstwienie", termin używany w historii sztuki w procesie tworzenia studium historyczno-artystycznego danego dzieła architektury. "Rozwarstwienie" polega na rozpoznaniu funkcji poszczególnych pomieszczeń budowli, ustaleniu technik, technologii i konstrukcji budowlanych charakterystycznych dla wybranych epok oraz na wskazaniu etapów powstawania budowli.

Propozycją 15., jubileuszowej, edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL jest zapożyczenie tej praktyki badawczej w celu przeprowadzenia studium rozwarstwienia miasta, a więc bliższego przyjrzenia się architekturze, przeanalizowania szeregu przemian – architektonicznych, społecznych, gospodarczych – jakie zachodzą i zachodziły w mieście na przestrzeni dekad.

Show me more
Historia rozbudowy Wrocławia jest w końcu historią niełatwą. Śledząc przykłady przemian w mieście, mieliśmy i mamy do czynienia nie tylko z historią rozwoju i postępu, lecz także bardzo często z historią destrukcji, dezintegracji, rozpadu.
Podstawę badania, jakiego podejmuje się SURVIVAL, stanowi architektoniczna tkanka miasta – właśnie historia architektury szczególnie wyraźnie odzwierciedla przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej, kulturowej miejskich aglomeracji.
Wystawa realizowana w ramach 15. edycji Przeglądu posłuży nie tyle zbadaniu i prześledzeniu kolejnych nurtów/kierunków w sztuce/architekturze/urbanistyce, co raczej analizie mutacji, zderzeń, anomalii, wynaturzeń i narośli, jakie powstają na styku wyszczególnionych nurtów i epok.
W idei 15. edycji SURVIVALU duże znaczenie odgrywają też pojęcia tektoniki i atektoniki, które w odniesieniu do dzieła artystycznego (czy architektonicznego bądź plastycznego) mówią o spójności i jednolitości kompozycji lub ich braku. Tektonika i atektonika zyskują szczególne znaczenie w kontekście miejsc: zachowanego w niemalże nienaruszonym stanie audytorium Chemii, które projektowane było w sposób kompleksowy (od bryły budynku po najdrobniejsze detale: krzesła, ławki, system oświetlenia etc.) oraz sąsiadującego z nim, bliźniaczego budynku audytorium Matematyki, który na skutek renowacji utracił architektoniczną i artystyczną spójność.
Pojęcie tektoniki w sensie geologicznym odkrywa z kolei dla idei SURVIVALU szereg ważnych znaczeń i skojarzeń, które można odnieść do problemu przemian zachodzących w różnych obszarach egzystencji miasta. Ruchy tektoniczne, wypiętrzenia, tarcia, rozłamy i uskoki, a w końcu kategorie trzęsienia ziemi i katastrofy ‒ to pojęcia, które w ujęciu metaforycznym okazują się szczególnie nośne i inspirujące dla sztuki.
Również samo znaczenie „warstw” można za pomocą sztuki interpretować na wielu płaszczyznach, szczególnie w nawiązaniu do tematyki społecznej, choćby w kontekście migracji (np. mieszających i nawarstwiających się tożsamości), procesu budowania tożsamości (także tej narodowej) czy też umysłowości jako nawarstwiającej się struktury.
Dla idei 15. SURVIVALU istotne będzie także samo pojęcie modernizmu oraz wątki związane z tematem chemii i reakcji chemicznych, w rozumieniu zarówno stricte naukowym, jak i w odniesieniu do relacji międzyludzkich czy związków nauki (chemii) i sztuki.
Audytorium Wydziału Chemii, z domyślną infrastrukturą laboratoriów, będzie stanowić laboratorium miasta, w którym przez pryzmat sztuki badane będą różnorodne przemiany, a także ich długofalowe konsekwencje.

Zapraszamy artystów do przesyłania projektów prac, które będą się odwoływać do hasła konkursowego 15. edycji SURVIVALU, zaproponowanej przez kuratorów Przeglądu tematyki oraz specyfiki miejsca.
Artyści mają czas na składanie propozycji do 14 kwietnia 2017 roku, wypełniając formularz na .
Po tym terminie kuratorzy SURVIVALU wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w zaproponowanej przestrzeni.


kuratorzy: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, Michał Bieniek

więcej informacji:

ENG

15th edition of SURVIVAL Art Review
“Stratification”
The Auditorium of the Faculty of Chemistry of Wrocław University
Fryderyka Joliot-Curie 14, 52-007 Wrocław

CALL FOR ARTWORKS - DEADLINE: 14 April 2017

The SURVIVAL Art Review – one of the largest reviews of art in public space in Poland – will be held in Wrocław for the 15th time. The Art Transparent Foundation invites visual artists of all disciplines to take part in the competition of artworks to be presented during the 15th edition of the Review.

This year’s edition of the SURVIVAL Art Review will be held in the modernist building of the former Chemistry Auditorium of Wrocław University (see: Chemistry Auditorium), which closed down in 2007.
The motto of this year’s edition is “Stratification”. In art history, this term is applied to analysing the structure of a given architectural object by breaking it down into strata to illustrate the functions of individual rooms, identify different technologies and constructions used in selected epochs, and show the stages of building the object.

During the jubilee edition of the SURVIVAL Art Review, we would like to borrow this term in order to conduct a study of “stratification of the city” and cast a closer look at its architecture. This will lead to identifying a number of architectural, social and economic transformations that have occurred in the city throughout decades.
After all, the history of Wrocław’s expansion is not an easy one. By tracing examples of changes that have taken place in the city we can witness not only its development and expansion, but also its destruction, disintegration and collapse.
The starting point for the study undertaken by SURVIVAL is the architectural tissue of the city. The history of architecture very accurately reflects the changes occurring in the social, economic and cultural spheres of an urban organism.
The exhibition presented during the 15th edition of the Review will therefore be intended to not only examine and trace the subsequent trends and tendencies in art/architecture/urbanism, but primarily to analyse a number of mutations, events, anomalies, degenerations and growths that emerged at points of transition between the abovementioned trends and tendencies.
While constructing the narrative of the 15th edition of SURVIVAL, the notions of tectonics and atectonics also play a major role. In regard to works of art (or architecture), they pertain to the congruity and uniformity of a construction, or their absence. These terms are particularly important in the context of the venue: the Chemistry Auditorium, which retains its original state with hardly any alterations (from the body of the building to the smallest details: chairs, desks, lighting, etc.), and its twin Mathematics Auditorium, which has lost its architectural and artistic cohesion due to a renovation.
The notion of tectonics in its geological sense endows the idea of SURVIVAL with a number of important meanings and associations that could be applied to the phenomenon of changes occurring in different sphere of the city’s existence. When understood metaphorically, tectonic movements such as uplifts, frictions, rifts and faults, or even catastrophes such as earthquakes, can be very relevant and inspiring for broadly-defined arts.
The very notion of “strata” can be interpreted by means of art on many levels, especially with regard to social issues, e.g. in the context of migration (mixing and overlapping of identities), the process of identity building (including national identity), or the mind as a structure consisting of accumulating layers.

Among other threads that are relevant to the 15th edition of the Review are those connected with chemistry and chemical reactions, understood in a strictly scientific sense as well as with reference to interpersonal relationships or the connections between science (chemistry) and art.
The Chemistry Auditorium and the imaginary infrastructure of laboratories will become an urban lab in which all the abovementioned transformations and their long-term effects will be studied from the angle of art.

We would like to invite artists to submit works that will draw on the motto of the 15th edition of SURVIVAL, the subjects raised by the curators of the Review and the site specificity.
The deadline for submitting the proposals is 14 April, 2017. Artists are asked to fill in the form that can be found on .
SURVIVAL curators will then select projects that will be presented in the appropriate spaces.

curators: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, Michał Bieniek
Sua namorada sabe que você é solteiro?
Friday 31. May 2024
2511 shares
Dave's Bachelor Party
Thursday 03. February 2050
7164 shares
WwwSex
Thursday 18. July 2019
21 shares
NakedGirls
Wednesday 17. July 2019
31 shares
ShemaleSex
Tuesday 16. July 2019
19 shares
Find more interesting events
Get recommendations for events based on your Facebook taste. Only click, that's it!Show me events suited for meNot now